கவிதைகள்
Trending

ஜீவன் பென்னி கவிதைகள்

கவிதைகள் | வாசகசாலை

உலகத்தைக் கைவிடுதல் – 1

*

தட்டையான இந்த உலகில் உனக்கான முகமூடி அமைதியற்றிருக்கிறது
அதை நீ அணிந்து கொள்வதை விட
அதை இன்னும் பைத்தியமாக்குவதே சிறந்தது.

*

தட்டையான இந்த உலகில் உனக்கான மழை குளிர்ச்சியற்றிருக்கிறது
அதை நீ எதிர்பார்த்திருப்பதை விட
ஒரு கைப்பிடியளவு மேகத்தை நீராக்குவதே அறிவானது.

*

தட்டையான இந்த உலகில் உனக்கான திசை குழப்பமாகயிருக்கிறது
அதை நீ பாதையாக்குவதை விட
உன் பாதங்களின் வலிக்கு மருந்திடுவதே அவசியமானது.

*

தட்டையான இந்த உலகில் உனக்கான மொழி சுதந்திரமற்றிருக்கிறது
அதை நீ உபயோகிப்பதை விட
ஒரு நதியில் கரைத்து விடுவதே பொறுப்பானது.

*

தட்டையான இந்த உலகில் உனக்கான கடவுள் பொருளற்றிருக்கிறது
அதை நீ ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதை விட
ஒரு புகைமண்டலத்தில் போட்டு விடுவதே மேலானது.

*

தட்டையான இந்த உலகில் உனக்கான தானியங்கள் ஏதுமற்றிருக்கிறது
அதை நீ சேமித்து வைப்பதை விட
பறவைகளுக்குப் பகிர்ந்து கொடுப்பதே தீர்க்கமானது.

*

தட்டையான இந்த உலகில் உனக்கான அதிகாரம் கூர்மையற்றிருக்கிறது
அதை நீ பத்திரப்படுத்தி வைப்பதை விட
மறத்துப்போன இதயத்திற்குள் இறக்கி விடுவதே கருணையானது.

*

தட்டையான இந்த உலகில் உனக்கான வாழ்வு களையற்றிருக்கிறது
அதை நீ சுமந்து கொண்டிருப்பதை விட
மீதமிருக்கும் துரோகங்களின் வலிகளைக் கைவிடுவதே நலமானது.

*

உலகத்தைக் கைவிடுதல் – 2 

வேப்பம் பூக்கள் அதன் கசப்புகளை உலகத்திடம் காண்பிப்பதில்லை
அவைகளுக்குத் தெரியும்
இந்த உலகத்தை விட கசப்பு மிக வயதானது.

*

கடலின் உப்புகள் அதன் துயரங்களை உலகத்திடம் காண்பிப்பதில்லை
அவைகளுக்குத் தெரியும்
இந்த உலகத்தை விட துயரம் மிக நம்பகமானது.

*

கைவிடப்பட்ட சொற்கள் அதன் வலிகளை உலகத்திடம் காண்பிப்பதில்லை
அவைகளுக்குத் தெரியும்
இந்த உலகத்தை விட வலி மிகத் தனிமையானது.

*

நட்சத்திரங்கள் அதன் ஏமாற்றங்களை உலகத்திடம் காண்பிப்பதில்லை
அவைகளுக்குத் தெரியும்
இந்த உலகத்தை விட ஏமாற்றம் மிக நுட்பமானது.

*

மாநகரம் அதன் உண்மைகளை உலகத்திடம் காண்பிப்பதில்லை
அவைகளுக்குத் தெரியும்
இந்த உலகத்தை விட உண்மை மிக நெருக்கமானது.

*

காடுகள் அதன் நீர்வழித்தடங்களை உலகத்திடம் காண்பிப்பதில்லை
அவைகளுக்குத் தெரியும்
இந்த உலகத்தை விட தாகம் மிக உணர்வுப்பூர்வமானது.

*

பறவைகள் அதன் சுதந்திரங்களை உலகத்திடம் காண்பிப்பதில்லை
அவைகளுக்குத் தெரியும்
இந்த உலகத்தை விட சுதந்திரம் மிக நீளமானது.

*

இரவு அதன் அடர்ந்த இருளை உலகத்திடம் காண்பிப்பதில்லை
அவைகளுக்குத் தெரியும்
இந்த உலகத்தை விட இருள் மிக அடர்த்தியானது.

*

குறிச்சொற்கள்
மேலும் வாசிக்க

தொடர்புடைய பதிவுகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close